Ledorganisation

Samverkan är grunden för Östgötaleden! Leden utgör en infrastruktur för både friluftsliv och besöksnäring och arbetet sker i nära samverkan med länets alla kommuner, markägare, skötselföreningar och företagen i ledens närhet. Vi arbetar för att Östgötaleden ska erbjuda service och upplevelser för alla. 

Östgötaleden började utvecklas under 1970-talet då många kommuner gjorde satsningar på friluftsliv och vandringsleder. Ledsträckningen har sedan utvecklats kontinuerligt genom omdragningar, nya sträckor och rundslingor. I dag utgör den ett ledsystem på drygt 150 mil som är samordnad under ett gemensamt varumärke. 

Region Östergötland är huvudman för leden och driver utvecklingen tillsammans med kommunerna som ansvarar för sina sträckor. Arbetet styrs av en överenskommelser med alla kommuner. Region Östergötland ansvarar för samordning så att leden har en likartad standard och kvalitet genom alla berörda kommuner. Region Östergötland har även ansvar för information, marknadsföring och drift av Östgötaledens webbplats och digitala karta. Region Östergötland finansierar utvecklingssatsningar som nyanläggning av led, ny vägvisning och större restaureringar av leden och faciliteter.

Kommunerna svarar för underhåll av Östgötaleden inklusive märkning, vägvisning och annan information, renhållning vid lägerplatser och utmed leden, tömning och städning av tillhörande toaletter och reparationer av ledanknuten infrastruktur. Se lista över kommunernas kontaktpersoner.
Kommunerna tecknar avtal med skötselföreningar och använder även egen personal för förvaltningen. Vi har förnärvarande 51 skötselföreningar som mot en ersättning sköter sina respektive sträckor och rapporterar större restaureringsbehov till kommunerna. Översyn av leden ska göras minst en gång vår och höst.

Kommunerna tecknar även avtal med markägare om ledens sträckning. En absolut förutsättning för vandringsledens existens är att markägare upplåter sin mark.

En annan förutsättning för en vandringsled är Allemansrätten  som är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Läs om vad som gäller när du är ute i skog och mark!