Tillgänglighet för www.ostgotaleden.se

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen som levereras av Basetool AB. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ostgotaleden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ostgotaleden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

skicka e-post till ostgotaleden@regionostergotland.se
ring 010-103 65 11  
Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Hemsidan lever generellt upp till merparten av de tekniska och funktionella kraven enligt föreskrifter och checklistor för WCAG 2.1 AA. Detta dokument listar därför, för enkelhets skull, endast brister som var kända vid dokumentets uppdatering.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenligt med lagkraven

 • Det kan förekomma viss inline styling i vissa delar av webbplatsen.
 • Det finns viss begränsning när användaren zoomar enbart text.
 • Vissa ikoner är inte beskrivna med Alt-text.
 • Filtreringen på listningssidor kan upplevas svår att överblicka när det finns många valmöjligheter.
 • Alla länkar är inte understrukna.
 • Felaktigheter valideras inte på vissa sidor
 • Call to action-knapp saknas vid sökfunktionen.
 • Webbplatsen saknar alternativ till kartor.
 • Navigering i slider och bildspel kan upplevas bristfällig vid tangentbordsnavigering.
 • Det går att nå den bakomliggande sidan utan att mobilmenyn aktivt har stängts.
 • Main-taggen saknar attributet ”aria-labelledby”.
 • Tydlig rubrik saknas för sökresultat.


Förbättringsåtgärder

Basetool AB som tillhandahåller webbplatsen har som målsättning att minimera negativa effekter av brister som redovisas ovan. De anlitar återkommande extern expertis för att testa teknik och funktionalitet samt lämna rekommendation på åtgärd. Alla åtgärder kräver olika mängd utvecklingsarbete* och/eller investeringar för att lösas samt är ibland beroende av underleverantörer, vilket gör det svårt att utlova vilka åtgärder som kommer att genomföras och till vilken tidpunkt. Detta dokument kommer att uppdateras när åtgärder har genomförts.

Undantag

Även om Basetool AB och Region Östergötland strävar efter högsta nivå av tillgänglighet, finns det undantag från lagens krav (se https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen), av vilka
följande särskilt bör beaktas:

 • De digitala kartor som används i vissa fall används på hemsidan är inte i första hand avsedda för navigering och kan därför generellt anses undantagna från lagens krav.
 • Vid bedömning om behovet av förbättringsåtgärd är nödvändig, bör webbplatsägaren tillsammans med oss pröva att kravet inte innebär en oskäligt betungande anpassning för någon av eller båda parterna.

Hur vi har testa webbplatsen 

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 11 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 18 december 2020.