Integritetspolicy för Östgötaleden

Östgötaleden är ett ledsystem på drygt 150 mil som löper genom hela Östergötland. Region Östergötland är huvudman och samordnar arbetet med Östgötaleden.

Region Östergötland behöver i vissa fall behandla personuppgifter om dig när du har kontakt med regionen.

Dina personuppgifter behandlas i olika IT-system och/eller register. Personuppgifterna behövs bland annat för att kommunicera med dig, hantera besök, kontrollera behörighet, sköta underhåll av lokaler och system och för att lämna ut eller överföra handlingar.

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Region Östergötland får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Östergötlands myndighetsutövning eller att regionen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Region Östergötlands behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Region Östergötland kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud om du har frågor om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med Region Östergötland. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vilka personuppgifter som behandlas bestäms ibland av lagar eller förordningar.

Region Östergötland får i många fall in personuppgifter från dig som söker kontakt med regionen. I vissa fall tar dock Region Östergötland emot personuppgifter om dig från exempelvis ett register, en annan myndighet eller folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Region Östergötland sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.


Hur sprids dina personuppgifter?

Region Östergötland kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Om du har frågor om vilka åtgärder Region Östergötland har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta Region Östergötlands dataskyddsombud.

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka uppgifter Region Östergötland har registrerat om dig. För att begära ett sådant registerutdrag behöver du fylla i och skicka in blanketten Begäran om information och tillgång till personuppgifter - registerutdrag.

Du behöver skicka in din begäran om registerutdrag skriftligt och den ska innehålla ditt personnummer och din namnteckning. Detta för att ingen obehörig ska kunna begära ut dina uppgifter.

Skicka blanketten till:
Region Östergötland
Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor
Klostergatan 19 c, plan 4
581 85 Linköping

Om du har frågor eller vill få blanketten skickad hem till dig kan du kontakta kundtjänsten på telefon 010-103 22 88 eller på e-post registerutdrag@regionostergotland.se

Kontaktuppgifter

Region Östergötland, organisationsnummer 232100-0040, i form av regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post: Region Östergötland, 581 91 Linköping
E-post: region@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 00 00